O NÁS

Predmetom činnosti Asociácie je vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj lekárenstva a lekárenskej starostlivosti na Slovensku.

Členovia Asociácie sa aktívne snažia o vytvorenie spravodlivých a rovných podmienok pre hospodársku súťaž v oblasti lekárenstva.

Podporujú a chránia záujmy svojich členov, pokiaľ sa jedná o rozvoj lekárenstva na Slovensku.

Realizujú výskum a analýzy problematiky týkajúcej sa podnikania v konkurenčnom prostredí, regulácie a vývoja legislatívy v Slovenskej republike a ďalších krajinách s dôrazom na členské štáty Európskej únie.

Vytvárajú odborné komisie na identifikáciu a riešenie problémov týkajúcich sa lekárenstva a na spoluprácu s dotknutými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Iniciatívne pripravujú návrhy riešení otázok týkajúcich sa prevádzkovania lekární.

Zúčastňujú sa na práci v poradných orgánoch ustanovených na štátnej, krajskej a miestnej úrovni.

Organizujú výmenu poznatkov a informácií medzi svojimi členmi, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právom.

Obhajujú spoločný záujem svojich členov pri rokovaniach s predstaviteľmi vlády, národnej rady, ústredných a ostatných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, politických strán a hnutí, odborov, záujmových skupín, národných a medzinárodných inštitúcií, stavovských komôr, vrátane Slovenskej lekárnickej komory.

Pripravujú semináre a poradenstvo pre svojich členov, zabezpečujú medzinárodnú výmenu skúseností.

Predkladajú národnej rade, vláde, ministerstvám, ŠÚKL-u, zdravotným poisťovniam a pod. návrhy k otázkam, ktoré sa týkajú prevádzky lekární a na ich žiadosť pôsobiť ako poradca.

Zlepšujú všeobecné vnímanie a hodnotenie zamestnancov lekární.

Asociácii prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku je zakladajúcim členom Európskej federácie lekárenských sietí - EFPC (European Federation of Pharmacy Chains), ktorá združuje jednotlivé národné asociácie lekárenských sietí pôsobiacich v krajinách stredoeurópskeho regiónu. Ako subjekt reprezentuje 6 200 lekární a 34 500 odborných pracovníkov pôsobiacich v šiestich európskych krajinách. Viac informácií dostupných na www.eufpc.eu.


Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka