Rozšírené lekárenské služby a ich odmeňovanie

Pripravil :

Health Policy Institute

PharmDr. Katarína Skybová

2019

Zhrnutie:

Za posledné roky prichádzalo u nás, ako aj v iných krajinách Európy, k optimalizácii výdavkov za lieky. Tá sa týka aj distribučných spoločností a lekární. Prišlo k nastaveniu degresívnej marže, či zavedeniu generickej preskripcie. Objem financií pre lekárne sa tak značne ponížil. Len zavedením degresívnej marže prišlo k poklesu marže pre lekárne asi o 5%. Zároveň však u nás stále stúpa počet lekární. To napriek zníženiu marží svedčí o tom, že lekárni sa dariť môže, dokonca existuje priestor na otváranie nových.

V rámci legislatívy a odmeňovania lekární na Slovensku, neprišlo od roku 2014 k výrazným zmenám. Rovnako neprišlo k zásadným zmenám v kompetenciách lekárnikov, okrem bežných zmien v administratívnom vykazovaní. Snáď najvýraznejším novým prvkom je overovanie originality liekov a povinnosť pohotovostných služieb, ktorá sa však má od nového roka vrátiť k pôvodnému nastaveniu. Zmenou v odmenách za lekárenské služby je zrušenie poplatku za recept (0,17 Eur), pri prechode na e-recept. Poplatky za recepty tvoria približne 0,4% obratu lekárne. Ako uvádza NCZI, vďaka elektronizácii receptov sa už ušetrilo cca 31 000 Eur (https://ezdravie.nczisk.sk/sk/).

Na rozdiel od Českej republiky, kde sú kompenzované pohotovostné služby či nedostupné lekárne, sa na Slovensku podobné podmienky lekárnikom vyjednávať nedarí. Rovnako u susedov kompenzujú poisťovne platbu za recept vo výške 0,56 Eur, hovorí sa aj o navýšení platby za digitalizáciu receptu vo výške 0,39 Eur a o platbe za FMD. Na Slovensku sú akékoľvek diskusie o podobných úhradách neúspešné.

Zaujímavou témou je diskusia o nových službách, ktoré by lekárnici vedeli v lekárňach poskytovať. Rozšírenie lekárenských služieb si dáva za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti, zlepšeniu výsledkov zdravotnej starostlivosti a zníženiu jej výdavkov.

Dôležitú úlohu môžu lekárnici zohrávať v prevencii a skorom záchyte ochorení, ako aj v manažmente farmakoterapie, či zabezpečením jednoduchých zdravotníckych úkonov, akým je napríklad očkovanie. Viaceré zahraničné skúsenosti podložené štúdiami poukazujú na efektivitu prenosu vybraných zdravotných úkonov do lekární. Meranie efektivity týchto služieb je zároveň podkladom pre žiadosti lekárnikov nastaviť náležité odmeňovanie za rozšírené lekárenské služby. Odmena za tieto služby sa aktuálne neriadi žiadnym jasným vzorcom, mnohé sa však už stali v európskych krajinách súčasťou odmeňovacích schém. U nás zatiaľ podobné štúdie neprebehli, a tak neexistuje celistvý materiál, ktorý by bol relevantným podkladom k zavedeniu a financovaniu rozšírených lekárenských služieb zo zdrojov verejného zdravotníctva.

Rozšírenie lekárenských služieb je v čase nedostatku iných zdravotníckych pracovník (lekárov a sestier) príležitosťou pre farmaceutov, ako sa viac profesne angažovať, vybudovať si renomé a poskytovať nové lekárenské služby, ktoré je možné eventuálne spoplatniť. Ich zavedenie však bude vyžadovať investície a nemalé úsilie vo fáze implementácie (identifikácia služby; komunikácia s inými zdravotníckymi profesionálmi, stavovskou organizáciou, orgánmi verejnej správy, akadémiou, atď.; vzdelávanie; prípadná zmena legislatívy; prispôsobenie priestorov, promovanie novej služby), ako aj zabezpečenie ich udržateľnosti (meranie efektivity; komunikácia so zdravotnými poisťovňami..).

Lekárenská komora sa v takejto aktivite aktuálne výrazne neangažuje a je pravdepodobné, že bez pomoci (lekárenských reťazcov) nebude schopná sama podobné zmeny a rozšírenie lekárenských služieb navrhnúť, odskúšať, odmerať ich efektivitu a podporiť ich zavedenie do praxe (ideálne spolu s odmeňovaním). Zo skúseností však aj u nás vyplýva, že o rozšírené služby lekární majú ľudia záujem. Ukazujú to výsledky rôznych projektov, ktoré lekárne realizujú, ako poradenstvo odvykania od fajčenia, dermatologické poradenstvo, testovanie kognitívnych funkcií a sebestačnosti pre seniorov a podobne. Tie prebiehajú pre záujemcov zdarma, je však potenciál služby pre klientov spoplatniť.

Plošné zavedenie rozšírených lekárenských služieb u nás a nastavenie ich odmeňovania bude pravdepodobne čeliť viacerým typom problémov. Preto by bolo ideálne začať s malými projektami, ideálne v spolupráci so zdravotnými poisťovňami.

V téme rozšírenia lekárenských služieb sa aktívne angažujú práve lekárenské reťazce, ktoré majú výrazne väčšiu kapacitu nové služby implementovať a merať ich efektivitu ako samostatné lekárne. Ak by mali záujem investovať do ich koncepčnej prípravy, implementácie a testovania, pomohli by tak rozvoju celého lekárenstva na Slovensku.


Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka